Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

2020 m. spalio 25 d., sekmadienis

 PAMALDŲ TVARKA


Lapkričio 1 d. Šv. Mišios - 10 val., 12 val. Suma. 

Po sumos 13 val. gedulinga procesija į Žiežmarių kapines.


18 val. gedulingosios Šv. Mišios už mirusius.


Lapkričio 2 d. Vėlinės. Šv. Mišios 10 val, 12 val. ir 18 va.

16 val. 30 bus giedamas Švč. Jėzaus vardo  rožančius už mirusius.


Vėlinių oktavoje šiokiadieniais Šv. Mišios už mirusius: 

ryte 9 val.

vakare 18 val.

2020 m. spalio 24 d., šeštadienis

 

2020 m. spalio 18 d., sekmadienis

Popiežiaus Pranciškaus žinia pasaulinės misijų dienos proga, 2020 m. Spalio 18 d. „Štai aš, siųsk mane!“ (Iz 6, 8) 

Žinia Pasaulinės misijų dienos proga (2020 m. spalio 18 d.)

Noriu išreikšti Dievui dėkingumą už tą atsidavimą, kuriuo visoje Bažnyčioje buvo išgyvenamas praėjusių metų spalį minėtas Ypatingasis misijų mėnuo. Esu įsitikinęs, kad jis pažadino misionierišką atsivertimą daugelyje bendruomenių einant keliu, kurį nurodė tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. 

2020 m. spalio 17 d., šeštadienis

 XXIX EILINIS SEKMADIENIS

Evangelija (Mt 22, 15–21)    Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. 
    Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ 
    Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. 
    Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ 
    Jie atsakė: „Ciesoriaus“. 
    Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“.

2020 m. spalio 10 d., šeštadienis

 XXVIII EILINIS SEKMADIENIS 
 
Evangelija (Mt 22, 1–10. (11–14)) 

 Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: „Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: 'Sakykite pakviestiesiems: Štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!' Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: 'Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves'. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. [ Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: 'Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?' Tasai tylėjo. Tuomet karalius liepė tarnams: 'Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas'. ] Nes daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų“.

2020 m. spalio 4 d., sekmadienis

XXVII EILINIS SEKMADIENIS
 Evangelija (Mt 21, 33–43) 
 Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: „Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmųjų. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'. Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: 'Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą'. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“ Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. Tuomet Jėzus tarė: „Ar neskaitėte, kas parašyta Raštuose: 'Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta, ir nuostabu mūsų akyse'. Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“.

 

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis

 PAMALDŲ TVARKA ŽIEŽMARIŲ BAŽNYČIOJE 


SPALIO MĖNESĮ :Sekmadienis 10 val.  ir 12 val.

Pirmadienis - 9 val. ir 18 val.

Antradienis - 9 val. ir 18 val.

Trečiadienis - 9 val. ir 18 val.

Ketvirtadienis - 9 val. ir 18 val

Penktadienis 9 val. ir 18 val. 

Šeštadienis 10 val. ir 18 val.