2020 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS RUGPJŪČIO MĖNESIUI
Šventasis Tėvas prašo rugpjūčio mėnesį kartu su juo melstis už jūreivius, žvejus ir jų šeimas. Jūreivių, žvejų ir jų šeimų gyvenimas labai sunkus. Kartais jie dirba vergiškomis sąlygomis arba paliekami likimo valiai tolimuose uostuose. Konkurencija pramoninėje žvejyboje ir jūrų tarša jų darbą daro dar sudėtingesnį. Tačiau jei ne jų darbas, daugelio pasaulio sričių gyventojai badautų. Melskimės už visus, kurie dirba jūrų pramonėje ir iš jūros gyvena; taip pat už jūreivius, žvejus ir jų šeimas.

2020 m. rugpjūčio 2 d., sekmadienis

Dėl Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi turėti galimybę dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu. Prieš šv. Komunijos dalijimą jos dalytojai raginami dezinfekuoti rankas. Ir toliau galioja būtinybė reguliariai dezinfekuoti ir vėdinti patalpas.

Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose. Vietos ordinarai gali imtis ir kitų būtinų priemonių savo vyskupijų teritorijose. Apgaubti Viešpaties globa ir rūpestingumu, ir mes nebūkime abejingi savo artimui – gerbkime, mylėkime ir saugokime vieni kitus!

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

2020 m. liepos 28 d., antradienis

Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai - liepos mėn. (2020)
Mons. Vytautas Kazys Sudavičius dėl kanoninio amžiaus atleistas iš Aukštadvario parapijos klebono ir Šv. Domininko bažnyčios rektoriaus pareigų ir paskirtas Žaslių parapijos rezidentu.
Kun. Juozas Bakšys atleistas iš Dusmenų ir Butrimonių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Aukštadvario ir Vytautavos parapijų klebonu.
Kun. Virgilijus Balnys atleistas iš Kernavės ir Musninkų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Butrimonių ir Dusmenų parapijų klebonu.

Kun. Stasys Čiupala, iki šiol rezidavęs Elektrėnų parapijoje, paskirtas Žiežmarių parapijos rezidentu.

2020 m. liepos 26 d., sekmadienis

ŽIEŽMARIŲ PARAPIJOJE TITULINIAI ŠV. APAŠTALO JOKŪBO ATLAIDAIEvangelija (Mt 20, 20–28)
    Prie Jėzaus prisiartino Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir, parpuolusi prie jo kojų, norėjo kažko prašyti.
    Jėzus paklausė: „Ko nori?“
    Toji atsakė: „Sakyk, kad šiuodu mano sūnūs tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje“.
    Jėzus atsakė: „Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu?“
    Jie atsakė: „Galime“.
    Tuomet jis tarė: „Mano taurę, tiesa, jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje – ne mano reikalas jums duoti; tai bus tiems, kuriems mano Tėvo paskirta“.
    Tai išgirdę, kiti dešimt mokinių supyko ant tų brolių.
    O Jėzus, pasivadinęs juos pas save, tarė: „Jūs žinote, kad pagonių valdovai pavergia tautas ir didikai joms viešpatauja. Tarp jūsų neturi taip būti. Jei kas iš jūsų nori būti didesnis, tebūnie jūsų tarnas, ir kas panorės būti pirmasis, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimo už daugelį“.

2020 m. liepos 19 d., sekmadienis

XVI EILINIS SEKMADIENISEvangelija (Mt 13, 24–31. (31–43))
    Jėzus pateikė minioms palyginimą:
    „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau.
    Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: 'Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?' Jis atsakė: 'Tai padarė mano priešas'. Tarnai pasisiūlė: 'Jei nori, mes eisime ir jas išrinksime'. Jis atsakė: 'Ne, kad kartais, rinkdami rauges, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: 'Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną'“.
     Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose“.
    Jis pasakė ir dar kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė ir įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo“.
    Visa tai Jėzus bylojo minioms palyginimais, ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo pranašo pasakyta: „Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus“.
    Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priėjo mokiniai ir prašė: „Išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje“. Jis atsiliepė:
    „Sėjantysis gerą sėklą yra Žmogaus Sūnus. Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai.
    Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus Sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo Tėvo karalystėje.
    Kas turi ausis, teklauso!“

2020 m. liepos 12 d., sekmadienis

2020 m. liepos 6 d., pirmadienis

Liepos 7 dieną, antradienį, Žiežmarių bažnyčioje Šv. Mišių nebus.
VALSTYBĖS (KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENA