2016 m. gegužės 14 d., šeštadienis

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
 ( SEKMINIŲ VIGILIJA)Evangelija (Jn 7, 37–39)
    Paskutinę, iškilmingiausiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė:
    „Jei kas trokšta, teateinie pas mane! Teatsigeria, kas mane tiki. Kaip Raštas sako,– iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės“.
    Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti įtikėjusieji. Mat Šventoji Dvasia dar nebuvo nužengusi, kol Jėzus dar nebuvo pašlovintas.