2020 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

SKELBIMAI


Informacija apie LVK nutarimus

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį,
 kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų 
teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis
 visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų
 konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų 
rekomendacijas. 
Šalyje švelninant įvairius ribojimus nuspręsta:
-    nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, 
atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;
-    Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus
 tarp žmonių;
-    dėl giedojimo šv. Mišių metu bei šv. Mišių jungimo su 
pridėtinėmis pamaldomis sprendžia parapijų klebonai.
Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. 
Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.
Kaip ir anksčiau, Lietuvos vyskupai ir kunigai meldžiasi 
bei kviečia tikinčiuosius melstis už ligonius,
 prašyti stiprybės medikams, 
slaugytojams ir visiems, kurie užtikrina sklandų mūsų
 visuomenės gyvenimą.
 Nepaliaukime melstis ir pandemijai atlėgstant. 
Melskime, kad Marija – Ligonių Sveikata – užtartų mūsų šalį ir 
leistų šiai ligai visiškai nurimti.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija                               


Gegužės mėnesį šiokiadieniais Šv. Mišios 9 val. ir 18 val. kartu su Gegužinėmis pamaldomis. Dalyvavimas galimas paisant normų, nurodytų Lietuvos vyskupų laiške  "Dėl pamaldų sielovados tęsiantis karantinui".
-----------------------------------------------------------------------------------------

Norintys užsakyti Šv. Mišias, galite tai padaryti internetu, telefonu, galima auką atnešti į kleboniją arba pervesti į sąskaitą. 
Banko sąskaita
Luminor bankas:
Sąskaitos numeris: LT374010040500061003

Pavadinimas:

Žiežmarių šv. Apaštalo Jokūbo
parapija

mokėjimo paskirtyje nurodant :"Auka už Mišias" arba "Mišios Kovo 27 už a.a Praną (5 m.), Adelę (10 m.) , D.p, sv. Petraičių gim." arba "Auka", ar
pvz."Sekmadienio rinkliava" ir .t.t..

Kodas:
191243988

El. paštas:
ziezmariu.parapija@hotmail.ltUžsakant Šv. Mišias telefonais, skambinti 8 659 27955 ir (8 346) 58361 ;