2018 m. gegužės 19 d., šeštadienis

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS 
SEKMINĖS (VIGILIJA)
Evangelija (Jn 7, 37–39)

    Paskutinę, iškilmingiausiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė:
    „Jei kas trokšta, teateinie pas mane! Teatsigeria, kas mane tiki. Kaip Raštas sako,– iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės“.
    Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti įtikėjusieji. Mat Šventoji Dvasia dar nebuvo nužengusi, kol Jėzus dar nebuvo pašlovintas.