2017 m. lapkričio 16 d., ketvirtadienis

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA


Evangelija (Jn 19, 25–27)
    Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė, ir Marija Magdalietė.
    Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.
 

2017 m. lapkričio 12 d., sekmadienis

XXXII EILINIS SEKMADIENIS


Evangelija (Mt 25, 1–13)
    Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą: 
    „Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. 
    Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: 'Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta'. Protingosios atsakė: 'Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite'. 
    Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: 'Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!' O jis atsakė: 'Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!' 
    Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“. 
  

2017 m. lapkričio 10 d., penktadienis

Kalėdojimo grafikas

Lapkričio 14 d. (Antradienis) nuo 11 val. Dainių kaimas ir Kolūkiškių bei Pakertiškių kaimas.

Lapkričio 15 d. (Trečiadienis) nuo 11 val. Kibučių kaimas. 

Lapkričio 16 d. (Ketvirtadienis) nuo 11 val. Bublių ir Pavuolio kaimas.

Lapkričio 17 d. (Penktadienis) nuo 12 val. Eiginiškių, Buividonių ir Matelskų kaimas.

Lapkričio 18 d. (Šeštadienis) nuo 12 val. Bačkonių ir Dirgalonių kaimas.

2017 m. lapkričio 5 d., sekmadienis

XXXI EILINIS SEKMADIENIS

Evangelija (Mt 23, 1–12)
   
Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: 
   „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos 'rabi'. 
    O jūs nesivadinkite 'rabi', nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“. 
  
 

2017 m. lapkričio 4 d., šeštadienis

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS 2017 LAPKRIČIO MĖNESIUI


2017 m. lapkričio 1 d., trečiadienis

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ


Evangelija (Mt 5, 1–12a)
    Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė:
    „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
    Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.
    Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
    Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.
    Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
    Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
    Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais.
    Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė.
    Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“. 

2017 m. spalio 30 d., pirmadienis

 PAMALDŲ TVARKA VĖLINIŲ OKTAVOJE