Liepos 2 dieną (sekmadienį) Šv. Mišios bus aukojamos tik 10 valandą.

2017 m. birželio 27 d., antradienis

Nauja knyga apie palaimintąjį Teofilių


  Norintieji labiau pažinti naująjį palaimintąjį, įsigykite naują kunigo mons. Algirdo Jurevičiaus knygą "Susipažinkime-esu Teofilius". Tikrai paprasta ir lengvai skaitoma knyga.


2017 m. birželio 25 d., sekmadienis

XII EILINIS SEKMADIENIS

Evangelija (Mt 10, 26–33)
    Jėzus bylojo apaštalams:
    „Nebijokite žmonių. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.
    Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs nepalyginti vertesni už aibes žvirblių.
    Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“.

2017 m. birželio 24 d., šeštadienis

ISTORINIS ĮVYKIS - ARKIVYSKUPO KANKINIO TEOFILIAUS MATULIONIO RELIKVIJŲ PALYDĖTUVĖS Į VILNIŲ ANT ŽIEŽMARIŲ PĖSČIŲJŲ TILTO. 

    Žiežmarių parapijos žmonės kartu su klebonu kun. Roku Puzonu susirinko ant pėsčiųjų tilto virš autostrados, kad palydėtų rytoj skelbiamo palaimintuoju garbingojo kankinio Teofiliaus Matulionio iškilmingą relikvijų  kortežą. PASITINKANT POPIEŽIAUS LEGATĄ KARD. A. AMATO KAIŠIADORYSE


Kviečiame rinktis ant autostrados tilto 16.30 val.

Mieli Žiežmarių parapijos gyventojai,
Šiandien 16.30 val. kviečiame rinktis ant autostrados tilto ir palydėti arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijas, vykstančias į Vilnių.

Klebonas kun. Rokas Puzonas

Kun. Mindaugas Sabonis apie arkivyskupą Teofilių MatulionįGarbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos iškilmių programa - Kaišiadorys - Vilnius - Kaišiadorys 2017 m.

Birželio 24 d. (šeštadienis)
  12.30 val. – Iškilmingas Popiežiaus Legato kardinolo Angelo Amato SDB sutikimas prie Kaišiadorių rajono savivaldybės. Lietuvos Respublikos ir Vatikano valstybės vėliavų pakėlimas. Jo Eminencijos kardinolo Angelo Amato SDB pasveikinimas Kaišiadorių katedroje ir privati malda prie Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio palaikų - sarkofago.
  16.30 val. – Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio sarkofago išlydėjimas iš Kaišiadorių katedros į Vilnių.
  18.00 val. – Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio sarkofago pasitikimas prie Vilniaus arkikatedros bazilikos. Maldingas budėjimas Vilniaus arkikatedroje laukiant beatifikacijos iškilmių.
Birželio 25 d. (sekmadienis)
  10.00 val. – Atidaromi įėjimai į sektorius Vilniaus katedros aikštėje.
  12.00 val. – Pasirengimo iškilmingai liturgijai programos pradžia.
  14.00 val. – Iškilmingos šv. Mišios, kurių metu Garbingasis Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis bus paskelbtas Palaimintuoju. Apeigoms vadovaus Popiežiaus Legatas kardinolas Angelo Amato SDB.
  Iki 23.00 val. – Asmeninė malda prie sarkofago su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijomis Vilniaus arkikatedroje.
Birželio 26 d. (pirmadienis)
  10.00 val. – Palaimintojo Teofiliaus Matulionio sarkofago išlydėjimas iš Vilniaus arkikatedros bazilikos į Kaišiadoris.
  11.30 val. – Palaimintojo Teofiliaus sarkofago sutikimas prie Kaišiadorių katedros.
Liepos 2 d. (sekmadienis)
  12.00 val. – Iškilmingos šv. Mišios Kaišiadorių katedroje dėkojant Viešpačiui už Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio paskelbimą Palaimintuoju.
  13.30 val. – Šventinė programa Kaišiadorių miesto aikštėje.
                   ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS


Evangelija (Lk 1, 57–66. 80)
    Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju.
Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“.
    Kiti jai sakė: „Betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo“. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį.
    Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: „Jo vardas – Jonas“. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis, ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė, ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius.   Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: „Kaip manai, kas bus iš to vaiko?“ Jį tikrai globojo Viešpaties ranka.
   Tuo tarpu kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.
 

2017 m. birželio 23 d., penktadienis

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS


Evangelija (Mt 11, 25–30)
    Anuo metu Jėzus bylojo:
    „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.     Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti.
    Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs 'rasite savo sieloms atgaivą'. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

2017 m. birželio 18 d., sekmadienis

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

Evangelija (Jn 6, 51–58)


    Jėzus pasakė žydų miniai:
    „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.
    Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo:
    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

2017 m. birželio 11 d., sekmadienis

ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS IŠKILMĖ

Evangelija (Jn 3, 16–18)
    Jėzus kalbėjo Nikodemui:
    „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus“.


2017 m. birželio 4 d., sekmadienis


ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
SEKMINĖS


Evangelija (Jn 20, 19–23)

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.